POTRET DESA KARANG BONGKOT BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI PK21

  • Sep 25, 2021
  • Admin Desa Karang Bongkot

INDIKATOR KEPENDUDUKAN
DESA KARANG BONGKOT, KECAMATAN LABUAPI
(REKAPITULASI HASIL PK21)
             
NO. INDIKATOR
KEPENDUDUKAN
DUSUN DESA KARANG BONGKOT
PERAMPUAN TIMUR PERAMPUAN DESA NYAMARAI KARANG BONGKOT
A. JENIS KELAMIN          
1 Laki-laki 601 830 1520 1633 4584
2 Perempuan 612 832 1514 1517 4475
    1213 1662 3034 3150 9059
B. STATUS KAWIN          
1 Belum Kawin 502 738 1484 1469 4193
2 Kawin 608 797 1406 1572 4383
3 Cerai Hidup 28 52 58 35 173
4 Cerai Mati 75 75 86 74 310
    1213 1662 3034 3150 9059
C. AGAMA          
1 Islam 1206 1505 2759 2783 8253
2 Kristen 7 61 123 63 254
3 Katolik 0 12 21 39 72
4 Hindu 0 84 127 265 476
5 Budha 0 0 4 0 4
6 Konghucu 0 0 0 0 0
7 Penghayat Kepercayaan 0 0 0 0 0
8 Lainnya 0 0 0 0 0
    1213 1662 3034 3150 9059
D. PEKERJAAN          
1 Tidak/Belum Bekerja 632 963 1685 1805 5085
2 Petani 33 41 31 40 145
3 Nelayan 1 0 0 0 1
4 Pedagang 134 157 173 101 565
5 Pejabat Negara 1 0 7 0 8
6 PNS/TNI/POLRI 1 35 309 322 667
7 Pegawai Swasta 33 36 328 230 627
8 Wiraswasta 109 228 220 404 961
9 Pensiunan 2 14 32 54 102
10 Pekerja Lepas 267 188 249 194 898
    1213 1662 3034 3150 9059
E. PENDIDIKAN          
1 Tidak/Belum Sekolah 298 359 554 414 1625
2 Tidak Tamat SD/Sederajat 46 87 57 25 215
3 Masih SD/Sederajat 139 180 354 362 1035
4 Tamat SD/Sederajat 253 242 230 262 987
5 Masih SLTP/Sederajat 41 70 170 176 457
6 Tamat SLTP/Sederajat 126 149 176 229 680
7 Masih SLTA/Sederajat 40 78 113 168 399
8 Tamat SLTA/Sederajat 228 404 583 877 2092
9 Masih PT/Akademi 9 15 121 137 282
10 Tamat PT/Akademi 33 78 676 500 1287